All posts tagged Apollo 11

Apollo 11 Moonwalk

Restored Apollo 11 Moonwalk – Original NASA EVA Mission Video – Walking on the Moon